Reisvoorwaarden Sallandtours

Reisvoorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst

1.1 Een overeenkomst is definitief indien de opdrachtgever en Sallandtours telefonisch, schriftelijk of mondeling een overeenkomst zijn aangegaan. Aansluitend ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van Sallandtours, welke getekend, binnen 7 werkdagen, geretourneerd dient te worden.

1.2 Degene die de overeenkomst met Sallandtours aangaat en namens een groep handelt, is opdrachtgever en ten alle tijde hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2: Reissom

2.1 Tenzij anders vermeld, gelden de genoemde tarieven per persoon.

2.2 In de reissom per persoon zijn inbegrepen, alle in het programma omschreven zaken, tenzij anders vermeld.

2.3 De kosten van eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

2.4 Indien een klant de eindtijd zoals vermeld op de bevestiging overschrijdt, zullen hiervoor extra uren voor de huur van de touringcar worden doorberekend.

2.5 De tarieven zoals vermeld in de offerte zijn gebaseerd op tarieven en voorwaarden zoals bekend ten tijde van het opmaken van het programma. Sallandtours behoudt zich het recht voor, om voor het tot stand komen van de reservering een tarief te wijzigen indien daarvoor aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

Artikel 3: Betaling

3.1 Bij reservering van een arrangement dient binnen 14 dagen na datum zoals vermeld op de bevestiging, een aanbetaling te worden gedaan van 50%, mits schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Het restant van de reissom dient uiterlijk 14 dagen voor de reisdatum in het bezit te zijn van Sallandtours, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij te late betaling kan Sallandtours de reservering annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd en eventuele extra kosten voortvloeiend uit de annulering zullen worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 4: Wijziging en/of annulering door de opdrachtgever

4.1 Wijzigingen in het programma kunnen alleen plaatsvinden voor zover dit mogelijk is. Naast de eventuele gewijzigde reissom kan Sallandtours de klant 20,00 euro administratiekosten in rekening brengen indien geen hogere onkosten worden aangetoond. Wijzigingen in het programma worden binnen 14 dagen gefactureerd.

4.2 Indien een reservering door opdrachtgever wordt geannuleerd gemaakt, gelden volgende voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen:

a. bij annulering tot 3 maanden voor reisdatum worden geen kosten in rekening gebracht.

b. bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor reisdatum wordt 50% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging, in rekening gebracht.

c. bij annulering vanaf 1 maand voor vertrek wordt 100% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging, in rekening gebracht.

Artikel 5: Wijziging en/of annulering door Sallandtours

5.1 Indien door omstandigheden die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Sallandtours zijn gelegen, door Sallandtours wordt besloten, dat een programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Sallandtours zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de opdrachtgever.

5.2 Bij niet doorgaan van de reis verplicht Sallandtours zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reissom.

Artikel 6: Algemeen voorbehoud

6.1 Sallandtours behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute en bijbehorende onderdelen indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Deze wijzigingen zullen indien mogelijk, direct doorgegeven worden aan de opdrachtgever.

Artikel 7: Verplichtingen van de reiziger per touringcar

7.1 De deelnemers zijn gehouden alle voor de reis benodigde documenten, zoals o.a. paspoort / ID kaart, bij zich te dragen. Men dient tijdig aanwezig te zijn bij vertrek en ook steeds weer tijdig aanwezig te zijn bij eventuele tussenstops. In geval van vertraging als gevolg van het niet bij zich hebben van de juiste documenten of het te laat verschijnen op een vertrekpunt, heeft de reiziger geen recht op enige schadevergoeding of restitutie.

7.2 Indien er tijdens de reis schade en/of verontreiniging aan de touringcar wordt toegebracht zullen de daaruit voortvloeiende kosten door Sallandtours aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Sallandtours is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma, voor of tijdens het uitvoeren van de reis, als gevolg van overmacht zoals bijvoorbeeld files. ongevallen en extreme weersomstandigheden.

8.2 Sallandtours aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemers tijdens of ten gevolge van de reis.

8.3 Alle door Sallandtours georganiseerde reizen worden, mits schriftelijk anders vermeld, per Keurmerk Touringcar of ISO gecertificeerd touringcarbedrijf uitgevoerd. In geval van klachten, tekortkomingen, ongevallen etc. met betrekking tot de touringcar gelden de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende vervoerder. Deze Algemene Voorwaarden zijn door opdrachtgever ten alle tijde op te vragen bij Sallandtours.

Artikel 9: Klachten

9.1 Indien de opdrachtgever zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Sallandtours, dient de opdrachtgever zijn klacht direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen na reisdatum, schriftelijk kenbaar te maken aan Sallandtours, zodat deze een passende oplossing kan zoeken.

9.2 Sallandtours moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan afhandelen.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Bij het ondertekenen van onze bevestiging gaat u akkoord met de reisvoorwaarden van Sallandtours.

Wilt u een touringcar huren?

Vraag een offerte aan en wij geven u spoedig een scherpe prijsopgaaf.

Hebt u vragen? Bel ons gerust!
Wij zijn te bereiken op 0570-523939

Op de hoogte blijven van wat wij doen?
Volg ons op Facebook